(ភ្នំពេញ) អាគារខុនដូរ៣កន្លែងស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងដាក់ជួលក្នុងពេលតែមួយ

ទី១ (ភ្នំពេញ)  ប្រញាប់ឡើងៗ !!!!អាគារខុនដួរមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងដាក់ជួលក្នុងតម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មាន……..

ថ្មីៗនេះក្រុមការងារ WOW MEDIA បានទទួលដំណឹងយ៉ាងពិសេសមួយ ថាមានខុនដូរមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងល្អ ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងកំពុងដាក់ជួលក្នុងតម្លៃពិសេស។

អាគារខុនដូរខាងលើនេះ ស្ថិតនៅ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោគ រាជធានីភ្នំពេញ ទល់មុខផ្សារទូលគោគ(ផ្សារ TK) ដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចនែទីក្រុងភ្នំពេញ កាន់តែពិសេសនៅក្នុងតំបន់នេះ គឺបណ្ដុំទៅដោយ ផ្សារទំនើប សាលារៀនឯកជន សាលារដ្ឋ វត្តអារាម មន្ទីរពេទ្យ ហ្គារ៉ាស់សាំង ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេប្រេនៗតូចធំ និងអាគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺទីតាំងជាកន្លែងអំណោយផលសម្រាប់ការវិនិយោគ ការងារផ្សេងៗ និងការរស់ដោយសម្បូរបែប។ 

  អាគារខុនដូរសម្រាប់ជួលមួយនេះមានកម្ពស់8ជាន់។

សាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តភាពស៊ីវីល័យ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្ម ឬ ជួលអាគារធ្វើជាការិយាល័យក្រុមហ៊ុនជាដើម-ល-។ 

ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬ មានចម្ងលចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់មកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ : 010305249 / 012931089

https://maps.app.goo.gl/c8231

ទី២(ភ្នំពេញ)  ប្រញាប់ឡើងៗ !!!!អាគារខុនដូរមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងដាក់ជួលក្នុងតម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មាន……..

ថ្មីៗនេះក្រុមការងារ WOW MEDIA បានទទួលដំណឹងយ៉ាងពិសេសមួយថាមានខុនដូរមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងល្អស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងកំពុងដាក់ជួលក្នុងតម្លៃពិសេស។

អាគារខុនដូរខាងលើនេះស្ថិតនៅខណ្ឌ៧មករារាជធានីភ្នំពេញជាប់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងរង្វង់មូលនាងគង្ហីងទល់មុខអាគារអូឡាំព្យាដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចនែទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែពិសេសនៅក្នុងតំបន់នេះគឺបណ្ដុំទៅដោយផ្សារទំនើបសាលារៀនឯកជនសាលារដ្ឋវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យហ្គារ៉ាស់សាំងភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេប្រេនៗតូចធំនិងអាគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺទីតាំងជាកន្លែងអំណោយផលសម្រាប់ការវិនិយោគការងារផ្សេងៗនិងការរស់ដោយសម្បូរបែប។

អាគារខុនដូរសម្រាប់ជួលមួយនេះមានកម្ពស់7ជាន់ដែលក្នុងនោះមាន :

I. បន្ទប់ជាន់ទី 1-5 (11 បន្ទប់

– 7 បន្ទប់ធំ (1 មាន 2 បន្ទប់តូច)

 – បន្ទប់ខ្នាតកណ្ដាលចំនួន 4 

II. ជាន់ទី 6: 9 បន្ទប់

– បន្ទប់ប្រជុំធំ 1(1 មាន 2 បន្ទប់តូច)

 – បន្ទប់ធំៗ 4 

 – បន្ទប់ខ្នាតកណ្ដាលចំនួន 4 

III.ជាន់ទី 7

 – បន្ទប់ធំ 5

 – បន្ទប់ខ្នាតកណ្ដាលចំនួន 4 បន្ទប់។

សាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តភាពស៊ីវីល័យជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មឬជួលអាគារធ្វើជាការិយាល័យក្រុមហ៊ុនជាដើម

ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមានចម្ងលចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់មកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ : 010305249 / 012931089

#ទី3 (ភ្នំពេញ)  ប្រញាប់ឡើងៗ !!!!អាគារខុនដូរមួយកន្លែងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងដាក់ជួលក្នុងតម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មាន……..

ថ្មីៗនេះក្រុមការងារ WOW MEDIA បានទទួលដំណឹងយ៉ាងពិសេសមួយថាមានខុនដូរមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងល្អស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងកំពុងដាក់ជួលក្នុងតម្លៃពិសេស។

អាគារខុនដូរខាងលើនេះស្ថិតនៅខណ្ឌ៧មករារាជធានីភ្នំពេញជាប់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងរង្វង់មូលនាងគង្ហីងទល់មុខអាគារអូឡាំព្យាដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចនែទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែពិសេសនៅក្នុងតំបន់នេះគឺបណ្ដុំទៅដោយផ្សារទំនើបសាលារៀនឯកជនសាលារដ្ឋវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យហ្គារ៉ាស់សាំងភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេប្រេនៗតូចធំនិងអាគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺទីតាំងជាកន្លែងអំណោយផលសម្រាប់ការវិនិយោគការងារផ្សេងៗនិងការរស់ដោយសម្បូរបែប។

អាគារខុនដូរសម្រាប់ជួលមួយនេះមានកម្ពស់7ជាន់ដែលក្នុងនោះមាន :

I. បន្ទប់ជាន់ទី 1-5 (11 បន្ទប់

– 7 បន្ទប់ធំ (1 មាន 2 បន្ទប់តូច)

 – បន្ទប់ខ្នាតកណ្ដាលចំនួន 4 

II. ជាន់ទី 6: 9 បន្ទប់

– បន្ទប់ប្រជុំធំ 1(1 មាន 2 បន្ទប់តូច)

 – បន្ទប់ធំៗ 4 

 – បន្ទប់ខ្នាតកណ្ដាលចំនួន 4 

III.ជាន់ទី 7

 – បន្ទប់ធំ 5

 – បន្ទប់ខ្នាតកណ្ដាលចំនួន 4 បន្ទប់។

សាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តភាពស៊ីវីល័យជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មឬជួលអាគារធ្វើជាការិយាល័យក្រុមហ៊ុនជាដើម

ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមានចម្ងលចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង់មកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ : 010305249 / 012931089

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *